1

EROSKI BIDAIAK ETA FEDERAZIOA

EROSKI BIDAIAK eta Federazioak elkar-laneko hitzarmen bat sinatu dute.

Federazioak eta EROSKI BIDAIAK elkar-laneko hitzarmen bat sinatu dute gaur.

Hitzarmen honen arabera, Federazioan dauden kooperatiben bazkide eta langileek aukera izango dute opor bidaietan tratu berezia eta beherapen bat bidaia-agentziaren aldetik.

Atxikita argazkian, Federazioaren presidentea den Pablo Durana eta EROSKI BIDAIAKen ipar-aldeko arduraduna den Vanesa Arranz.

Convenio EROSKI – FCAE

INFORMACION EROSKI BIDAIAK-FCAE